ITÉ DAHÖZÉ IWATOBRO NHISI COVID – 19 CORONAVÍRUS

AWA’AWI HÃ DAHÖZÉ MÃWATOBRO, ROWASÉDÉ RÉ, BRASIL REMHÃ, DAHÖZÉ NHISI HÃ AB’ZÉ, ( COVID – 19 CORONAVÍRUS ). ‘TI’AI AMÕ HAWIMHÃ CHINA NIWI HÃ, TAHÃ IMÕRI’RADA MÃTE UPRÕSI CHINA ÃMÃ SI, TAHA WI, TEWE OTO REMÕ, DARÓ MÕNÕ BÖ DURÉ DANHIPTI’AI MÕNÕ BÖ, BRASIL REMHÃ, ARÉ DAHÖZÉ ÕDI, TARÉ NIWAMNÕRI, TEWE ISAPRI ZA’RA, DAHÖZÉ PIPA […]

Leia Mais